Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Thanh Thanh
Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn / Nguyễn Thị Thanh Thanh; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014
83tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 13184
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
Nghiên cứu kế hoạch hóa tiền lương và phương pháp chia lương cho CBCNV công ty Cổ phần Cáp điện LS-VINA năm 2014 / Trần Thị Bích Hạnh; Nghd: Lê Thị Nguyên
Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần hóa chất Minh Đức / Đỗ Thị Thu Hằng; Nghd.: Hoàng Phương Lan
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận