Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Phạm, Văn Cương
Giáo trình bảo hiểm hàng hải / Phạm Văn Cương, Nguyễn Kim Phương chủ biên; Nguyễn Mạnh Cường hiệu đính
Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014
176tr. ; 24cm
Call Number: 368.2 GIA 2014
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
PD/VT 06944-5
2:PD/VT 04827-8, PD/VT 05536
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
PM/VT 09347-53
2:PM/VT 06773-5, PM/VT 07918-24
Tổng số bản: 22
Số bản rỗi: 21 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Đình Trí chủ biên
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận