Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Mai, Khắc Thành
Giáo trình quản trị chiến lược kinh doanh / Mai Khắc Thành chủ biên; Nguyễn Quỳnh Nga, Đỗ Thanh Tùng; Lương Nhật Hải hiệu đính
Hải Phòng : Nxb Hàng hải, 2014
168tr. ; 25cm
Call Number: 658 GIA 2014
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
PD/VT 06948
2:PD/VT 04937
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
PM/VT 09346
2:PM/VT 06843-5
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/VT 02172
Tổng số bản: 7
Số bản rỗi: 7 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
Bài tập quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh chủ biên
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận