Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Taylor, Anne
TOEIC analyst - Mastering TOEIC Test-taking skills / Anne Taylor
Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012
235 tr. ; 27 cm + 03 CD
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Ngôn ngữ [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PNN 00672-5, PNN/CD 00672-5
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Bận ]  Sơ đồ
2:PM/VT 06937, PM/VT CD06937
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 8 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận