Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lougheed, Lin
Barron's TOEIC bridge test : Test of English for international communication / Lin Lougheed
Tp. HCM. : Nxb Trẻ, 2013
378 tr. ; 25 cm + 02 CD
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Ngôn ngữ [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PNN 00688-91, PNN/CD 00688-91
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VT 06952, PM/VT CD06952
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
New interchange: English for international communication: Student's &workbook . Vol 1 / Jack J. Richards,Jonathan Hull, Susan Proctor; Minh Thu giới thiệu và chú giải
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận