Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước năm 2014 và quy định mới về quản lý tài chính công, lập dự toán thu-chi trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp / Tài Thành, Vũ Thanh sưu tầm và hệ thống hóa
H. : Tài chính, 2014
431tr. ; 28cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VT 05158
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VT 07252-5
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận