Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Model essays for IELTS writing: The newest topic trend in IELTS writing exam / New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute; Nguyễn Thành Yến chuyển ngữ phần chú giải
Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014
194 tr. ; 26 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Ngôn ngữ [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PNN 01326-7
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Bận ]  Sơ đồ
2:PM/VT 07848
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
Listening: A2 Pre-Intermediate / Chris Flint, Jamie Flockhart
Upgrade IELTS : 6 practice tests / Andrew Betsis, Lawrence Mamas
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận