Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 173 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 101 helpful hints for IELTS: Academic module / Garry Adams, Terry Peck . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007 . - 175tr. ; 28cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07839, PNN 01360-PNN 01364, PNN/CD 01360-PNN/CD 01362
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/PMVT%2007839%20-%20101%20Helpful%20Hints%20for%20IELTS.pdf
 • 2 101 helpful hints for IELTS: General training module / Garry Adams, Terry Peck . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007 . - 175 tr. ; 28 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07838, PM/VT CD07838, PNN 01365-PNN 01369, PNN/CD 01365, PNN/CD 01366
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 3 15 days' practice for IELTS: Listening / Xia Li Ping, He Ting . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 172 tr. ; 26 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07810, PM/VT CD07810, PNN 01282, PNN 01283, PNN/CD 01282, PNN/CD 01283
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 4 15 days' practice for IELTS: Reading / Deng He Gang . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 275 p. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07808, PNN 01278, PNN 01279
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 5 15 days' practice for IELTS: Speaking / Wang Hong Xia . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 246 tr. ; 26 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07809, PM/VT CD07809, PNN 01280, PNN 01281, PNN/CD 01280, PNN/CD 01281
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 6 15 days' practice for IELTS: Writing / Wang Hong Xia . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 232 p. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07807, PNN 01276, PNN 01277
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 7 202 useful exercises for IELTS / Garry Adams, Terry Peck . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007 . - 128tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07837, PNN 01370, PNN 01371
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/PMVT%2007837%20-%20202%20useful%20Exercises%20for%20IELTS.pdf
 • 8 31 high-scoring formulas to answer the IELTS speaking questions / Jonathan Palley, Adrian Li, Oliver Davies . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 367tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07825, PNN 01358, PNN 01359
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 9 404 essential tests for IELTS general training module : Practice test and advice for IELTS (Listening, Reading, Writing, Speaking).Updated for 2006 writing test requirements / Donna Scovell, Vickie Pastellas, Max Knobel . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007 . - 127tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 07236, PNN 01020-PNN 01023
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 10 Academic writing practice for IELTS / Sam McCarter; Nguyễn Thành Yến chú giải . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 187 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07858, PNN 01354, PNN 01355
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 11 Ace the IELTS : IELTS General training module - How to maximize your score / Simone Braverman . - Third edition. - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016 . - 131tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06798, PD/VT 06799, PM/VT 09134-PM/VT 09136
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 12 Ace the IELTS: IELTS General training module-How to maximize your score / Simone Braverman . - Second edition. - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 71 tr. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 07235, PNN 00768-PNN 00771
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 13 Barron's essential words for the IELTS : With audio CD / Lin Lougheed . - Tp. HCM. : Nxb Trẻ, 2014 . - 363 tr. ; 25 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06924, PM/VT CD06924, PNN 00612-PNN 00615, PNN/CD 00612-PNN/CD 00615
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 14 Barron's IELTS : International English Language Testing System / Lin Lougheed . - 2nd ed. - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 412 tr. ; 25 cm + 02 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06954, PNN 00692-PNN 00695, PNN/CD 00692-PNN/CD 00695
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 15 Barron's IELTS : International English Language Testing System / Lin Lougheed . - 2nd ed. - Tp. HCM. : Nxb. Tổng hợp Tp. HCM., 2014 . - 412 tr. ; 26 cm + 02 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 07233, PM/LT CD07233, PNN 00860-PNN 00863, PNN/CD 00860-PNN/CD 00863
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 16 Basic IELTS Reading / Zhang Juan . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 187tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07828, PNN 01302, PNN 01303
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 17 Basic IELTS: Listening / Li Ya Bin . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 190 tr. ; 25 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07830, PM/VT CD07830, PNN 01304, PNN 01305, PNN/CD 01304, PNN/CD 01305
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 18 Basic IELTS: Speaking / Zhang Juan, Alison Wong . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 204 tr. ; 25 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07829, PM/VT CD07829, PNN 01298, PNN 01299, PNN/CD 01298, PNN/CD 01299
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 19 Basic IELTS: Writing / Wang Yue Xi; Nguyễn Thành Yến: Chuyển ngữ phần chú giải . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 171 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07827, PNN 01300, PNN 01301
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 20 Cambridge English IELTS 10 . - Cambridge : Cambridge University Press, 2015 . - 02 CD
 • Thông tin xếp giá: PD/LV 00005, PM/LV 01933, PNN 01848-PNN 01850
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 21 Cambridge English IELTS 6 . - Cambridge : Cambridge University Press, 2007 . - 02 CD
 • Thông tin xếp giá: PD/LV 00001, PM/LV 01929, PNN 01836-PNN 01838
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 22 Cambridge English IELTS 7 . - Cambridge : Cambridge University Press, 2009 . - 02 CD
 • Thông tin xếp giá: PD/LV 00002, PM/LV 01930, PNN 01839-PNN 01841
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 23 Cambridge English IELTS 8 . - Cambridge : Cambridge University Press, 2011 . - 02 CD
 • Thông tin xếp giá: PD/LV 00003, PM/LV 01931, PNN 01842-PNN 01844
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 24 Cambridge English IELTS 9 . - Cambridge : Cambridge University Press, 2013 . - 02 CD
 • Thông tin xếp giá: PD/LV 00004, PM/LV 01932, PNN 01845-PNN 01847
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 25 Cambridge IELTS intensive training : Listening / Foreign Language Teaching & Research Press . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015 . - 202 tr. ; 26 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07593, PM/VT CD07593, PNN 01564, PNN 01565, PNN/CD 01564, PNN/CD 01565
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 26 Cambridge IELTS intensive training : Reading / Foreign Language Teaching & Research Press . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015 . - 160 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07594, PNN 01562, PNN 01563
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 27 Cambridge IELTS intensive training : Writing / Foreign Language Teaching & Research Press . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015 . - 142 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07595, PNN 01566, PNN 01567
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 28 Cambridge IELTS practice tests / Mark Griffiths . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015 . - 359tr. ; 26cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 08078, PM/VT CD08078, PNN 01342, PNN 01343, PNN/CD 01342, PNN/CD 01343
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 29 Cobuild IELTS dictionary : The source of authentic English . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015 . - 962tr ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07718, PNN 01474, PNN 01475
 • Chỉ số phân loại DDC: 423
 • 30 Complete IELTS : Bands 4-5 / Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman . - Cambridge : Cambridge University press, 2012 . - 157p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03307
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 173 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :