Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Đề tài khoa học
Thông tin mô tả: Nguyễn, Hữu Hùng
Nghiên cứu tác động của cơ chế chính sách đối với sự phát triển của đội tàu dầu và dự tính nhu cầu đội tàu dầu sản phẩm Việt nam đến năm 2020 / Nguyễn Hữu Hùng, Hồ Thị Thu Lan, Trần Quang Đức, Dương Anh Minh
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015
51tr.; 30cm + 01 tóm tắt
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Đề tài Nghiên cứu khoa học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:NCKH 00317
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận