Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lee, Jim
1000 listening comprehension practice test items for the new TOEIC test / Jim Lee
HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014
447tr. ; 26cm + 01CD, 01 Phụ bản
Call Number: 428 LEE 2014
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Ngôn ngữ [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PNN 01640-1, PNN/CD 01640-1, PNN/PB 01640-1
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VT 04432-6
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
PM/VT 06505, PM/VT 06507
2:PM/VT 06508-9, PM/VT 07675, PM/VT CD06505-9, PM/VT CD07675
Tổng số bản: 22
Số bản rỗi: 22 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
Essential tests for TOEIC LC 1000 : 1000 listening comprehension practice test items for the new TOEIC test. Vol. 2 / Tommy
Tomato TOEIC : Actual tests / Lee Boyeong, Kim Jiyeon
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận