Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Dung
Thiết kế bản vẽ thi công bệnh viện Anh Dũng - Long An / Nguyễn Thị Dung; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Đào Văn Tuấn
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015
287 tr. ; 30 cm + 16 BV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 15795
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/BV 15795
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận