Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Bittinger, Marvin L
Calculus and its Applications / Marvin L. Bittinger, Scott A. Surgent, David J. Ellenbogen
Boston : Pearson Education, 2012
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Calculus%20and%20its%20Applications%2010th%20ed%20(intro%20txt)%20-%20M.%20Bittinger,%20et%20al.,%20(Pearson,%202012)%20BBS.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận