Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Đề tài khoa học
Thông tin mô tả: Phạm, Hữu Tân
Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh sức căng dây buộc tàu cho loại tời quấn dây sử dụng động cơ thủy lực với dây cố định trên trống tời / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn, Vũ Đức Anh
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
53tr. ; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Đề tài Nghiên cứu khoa học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:NCKH 00691
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận