Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Vũ, Công Ngữ
Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông
H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
391tr. ; 21cm
Call Number: 624.1 BAI 2015
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VV 05812, PD/VV 06028
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VV 04704, PM/VV 04734-5
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận