Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Hoàng, Văn Đoan
Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng dầu bôi trơn đến các chỉ tiêu kỹ thuật, môi trường của động cơ diesel tính toán lượng dầu bôi trơn tối ưu cho động cơ diesel tàu thủy / Hoàng Văn Đoan; Nghd.: Lê Văn Điểm
Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017
72tr. ; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 03254
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận