Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nghiên cứu kết cấu, nguyên lý hoạt động lập quy trình khai thác và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của động cơ DAIHATSU 8DK20 - 20 / Nguyễn Chước Long, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Mạnh Phường; Nghd.: Đoàn Tân Rường
Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
88tr.; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 17566
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận