Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Dima, Ioan Constantin, 1950-
Industrial production management in flexible manufacturing systems / Ioan Constantin Dima
Hershey, Pa. : IGI Global (701 E. Chocolate Avenue, Hershey, Pennsylvania, 17033, USA), ©2013
1 online resource (online resource (482 pages))
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/167.%20Industrial%20Production%20Management%20in%20Flexible%20Manufacturing%20Systems.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
EBSCOhost EBSC

IGI Global IGIG

YBP Library Services YANK

Print version: 1466628189 9781466628182 (DLC)