Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2008935333
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Mankiw, N. Gregory
Brief principles of macroeconomics / N. Gregory Mankiw
Mason, OH : South-Western Cengage Learning, 2009
xxiv, 443 pages : illustrations ; 26 cm
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Brief%20Principles%20of%20Macroeconomics%205th%20Edition-Mankiw.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận