Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Đào, Minh Hằng
Nghiên cứu tác động của những cam kết về quy tắc xuất xứ trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái bình dương (CPTPP) tới tình hình xuất khẩu những mặt hàng chủ lực của Việt Nam / Đào Minh Hằng, Mai Việt Hùng, Vương Minh Tiến; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang
Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
68tr.; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 17947
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận