Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Phạm, Thị Bạch Yến
Hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương Hải Phòng / Phạm Thị Bạch Yến, Hoàng Thị Lệ, Nguyễn Thị Ngọc Hậu; Nghd.: Vũ Thanh Trung
Logistics: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018
74tr.; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 18015
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận