Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Ефимьев, Н.Н
Cơ sở lý thuyết tàu ngầm : Теория подводных основ (OchoBbI TeopNN) / H.H. Ефимьев
Москва (Moscow) : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1965
382p
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBook/Tieng%20Nga%202019.1.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận