Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Cấn, Sơn Đức
Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Đông Hưng 1-Tp.Hồ Chí Minh / Cấn Sơn Đức, Lương Tuấn Minh, Vũ Tiến Dũng; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
220tr.; 30cm+ 11 BV
Call Number: 690 CÂN 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/BV 17660, PD/TK 17660
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận