Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Duy Tú
Thiết kế hệ thống động lực tàu kéo lắp 2 máy chính CUMMINS KTA50-M2 / Nguyễn Duy Tú, Nguyễn Thị Nhàn, Trần Văn Lượng; Nghd.: Cao Đức Thiệp
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
74tr.; 30cm+ 08 BV
Call Number: 623.87 THI 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/BV 18320, PD/TK 18320
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận