Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2015003742
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: House, D.J., author
Cargo Work For Maritime Operations / D.J. House
New York : Routledge, 2016
xxiii, 407 pages : illustrations ; 25 cm
Call Number: 623.88 CAR 2016
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 03878
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003878%20-%20Cargo%20Work%20For%20Maritime%20Operations.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận