Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2017007472
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Morrissey, Karyn, author
Economics of the marine : Modelling natural resources / Karyn Morrissey
London : Rowman Littefield, 2017
vii, 164 pages ; 24 cm
Call Number: 333.91 ECO 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LV 00821
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000821%20-%20Economics%20of%20the%20marine.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận