Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2016033992
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Manners-Bell, John
Introduction to global logistics : Delivering the goods / John Manners-Bell
New York : Kogan Page, 2017
372p. ; 24cm
Call Number: 658.7 INT 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 03898
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003898%20-%20Introduction%20to%20global%20logistics.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận