Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lê, Hồng Bang
Đặc điểm thiết kế công trình biển di động / Lê Hồng Bang, Nguyễn Thị Thu Quỳnh ch.b; Trương Sĩ Cáp h.đ
Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2016
325tr. ; 24cm
Call Number: 627 ĐĂC 2016
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
PD/VT 06981-3
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT/CTT002 0001-34
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
PM/VT 09390-2
Tổng số bản: 40
Số bản rỗi: 39 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận