Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2012933861
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Mankiw, N. Gregory
Macroeconomics / N. Gregory Mankiw
New York, NY : Worth, �201
xxxvi, 625 : illustrations ; 27
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận