Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2009041541
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Barnett, Raymond A., author
Calculus for business, economics, life sciences, and social sciences / Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler
Boston : Prentice Hall, 2011
xx, 602, 56 unnumbered pages : illustrations ; 29cm
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Calculus%20for%20Economics,%20Life%20Sciences%20and%20Social%20Sciences.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận