Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thùy Dung
Nghiên cứu hoạt động đại lý tàu biển và một số biện pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn / Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Ngọc Ly, Đỗ Thị Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Thị Liên
Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019
74tr. ; 30cm
Call Number: 338 NGH 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 18333
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận