Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Phạm, Thanh Tùng
Nghiên cứu hiện trạng, quy hoạch và đề xuất giải pháp ứng dụng giao thông thông minh cho giao thông đường thủy / Phạm Thanh Tùng; Nghd.: Phạm Văn Trung
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam , 2019
96tr. ; 30cm
Call Number: 627 NGH 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LA 03809
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận