Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Lương Trung Tâm
Nghiên cứu giải pháp giảm mài mòn thiết bị cung cấp nhiên liệu động cơ diesel, tàu thủy làm việc với nhiên liệu chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp / Lương Trung Tâm; Nghd.: Lưu Quang Hiệu
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019
60tr. ; 30cm
Call Number: 623.87 NGH 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 03979
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận