Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Phạm, Văn Khải
Truyền động - Tự động và điều khiển khí nén (Sách bài tập) / Phạm Văn Khải (ch.b), Phạm Tất Thắng
H. : Bách Khoa Hà Nội, 2012
150tr. ; 27cm
Call Number: 621 TRU 2012
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
PD/VT 07229-30
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
PM/VT 09840-2
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận