Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2018003160
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Abbasov, Iftikhar Balakishi, author
3D modeling of nonlinear wave phenomena on shallow water surfaces / Iftikhar B. Abbasov
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2018
ix, 262p. ; 24cm
Call Number: 551.46 THR 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 04064
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004064%20-%203D-modeling-of-nonlinear-wave-phenomena-on-shallow-water-surfaces.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
Print version Abbasov, Iftikhar Balakishi ogly 3D modeling of nonlinear wave phenomena on shallow water surfaces Hoboken, NJ, USA : Wiley, 2018 9781119487968 (DLC)