Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Mai Anh
Recommendations to improve business performance at TNN Logistics Company / Nguyễn Thị Mai Anh, Đoàn Thu Thủy, Phan Thị Huyền My; Nghd.: Nguyễn Minh Đức
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2021
56tr.; 30cm
Call Number: 338 REC 2021
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 19451
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận