Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Đỗ, Việt Trinh
Đánh giá kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại kho CFS của công ty TNHH PAN Hải An / Đỗ Việt Trinh, Đỗ Thị Phương Ly, Nguyễn Hoàng Nam; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2021
97tr. ; 30cm
Call Number: 338 ĐAN 2021
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 19456
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận