Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Bui, Thi Thu Huong
An analysis of marketing strategy of Hai Long construction joint stock company / Bui Thi Thu Huong, Nguyen Thi Lan Huong, Nguyen Mai Phuong, Nguyen Vu Khanh Huyen; Nghd.: Do Thi Bich Ngoc
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2021
78tr. ; 30cm
Call Number: 338 ANA 2021
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 19464
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận