Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2013370686
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lambert, Joan
Microsoft Office 2016 : Step by step / Joan Lambert, Curtis Frye
Washington : Microsoft Press, 2016
565p. : illustrations ; 24cm
Call Number: 005.52 MIC 2015
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 04542
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận