Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình kiểm toán / Vương Đình Huệ, Ch.b
H.: Tài chính, 2002
239 tr; 25 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 02199-201
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:GT-KT 00001-6, GT-KT 00107-57
Tổng số bản: 70
Số bản rỗi: 70 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ giáo dục và đào tạo
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Phạm Văn Liên chủ biên
Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Bộ giáo dục và đào tạo
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận