Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình kiểm toán / GS.TS. Vương Đình Huệ chủ biên
H. : Tài chính, 2004
396 tr. ; 21 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 03025-6
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:GT-KT 00017
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vv 02902-8
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/Vv 00288
Tổng số bản: 100
Số bản rỗi: 98 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Tin học ứng dụng văn phòng / Phùng Văn Ổn
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ giáo dục và đào tạo
Luật kinh tế Việt Nam / Lê Minh Toàn...[et al.]
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận