Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Phùng, Thị Thiện
Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Phùng Thị Thiện;Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương
Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003
75 tr.; 29 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 00120
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Hỏi đáp môn triết học Mác - Lênin / Trần Văn Phòng chủ biên; Nguyễn Thế Kiệt biên soạn
Hỏi đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh / Hoàng Trang, Nguyễn Thị Kim Dung
Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco) năm 2011 / Vũ Hoài Phương; Nghd. Ths Phạm Thế Hưng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận