Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Đoàn, Tâm Long
Nghiên cứu những biện pháp phát triển nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận kinh doanh vận tải đa phương thức tại Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh (Bảo Minh) / Đoàn Tâm Long;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên
Hải Phòng.- Trường Đại học Hàng Hải, 2003
77 tr. 29 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 00123
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận