Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Trịnh, Hưng
Nghiên cứu một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đại lý Hàng Hải Hải Phòng (VOSA Hai Phong) / Trịnh Hưng;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên
Hải Phòng.- Trường Đại học Hàng Hải, 2003
75 tr. 29 cm. 01 bản tóm tắt
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 00124
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận