Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lương, Duyên Bình
Vật lý đại cương : Dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công nghiệp. T. 2, Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ
H. : Giáo dục, 2002
339tr. ; 20cm
Call Number: 530 VÂT(2) 2002
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 03101
Lib-Vimaru: Phòng mượn Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:VATL2 00363, VATL2 00366, VATL2 00374, VATL2 00379, VATL2 00382, VATL2 00400, VATL2 00404, VATL2 00406, VATL2 00410, VATL2 00444, VATL2 00452, VATL2 00455, VATL2 00457, VATL2 00472-3, VATL2 00477, VATL2 00487, VATL2 00492, VATL2 00497, VATL2 00534, VATL2 00556, VATL2 00560, VATL2 00562, VATL2 00573, VATL2 00612, VATL2 00624, VATL2 00637, VATL2 00655, VATL2 00661, VATL2 00675, VATL2 00681, VATL2 00690, VATL2 00697, VATL2 00724, VATL2 00731, VATL2 00737, VATL2 00742, VATL2 00744, VATL2 00749, VATL2 00751, VATL2 00754, VATL2 00760, VATL2 00762, VATL2 00768, VATL2 00776, VATL2 00780, VATL2 00785, VATL2 00827, VATL2 00862, VATL2 00872-3, VATL2 00881, VATL2 00890, VATL2 00921, VATL2 00924, VATL2 00939, VATL2 00953, VATL2 00958, VATL2 00961, VATL2 00972, VATL2 01016, VATL2 01018, VATL2 01031, VATL2 01049, VATL2 01058, VATL2 01063, VATL2 01078-9, VATL2 01081, VATL2 01112, VATL2 01114-5, VATL2 01135, VATL2 01142, VATL2 01165, VATL2 01167, VATL2 01170, VATL2 01174, VATL2 01204, VATL2 01212-3, VATL2 01225, VATL2 01229, VATL2 01254, VATL2 01260, VATL2 01276, VATL2 01280, VATL2 01299, VATL2 01301, VATL2 01327, VATL2 01339, VatlyL2 00048, VatlyL2 00137, VatlyL2 00142, VatlyL2 00159, VatlyL2 00164, VatlyL2 00175, VatlyL2 00180, VatlyL2 00184-5, VatlyL2 00217-8, VatlyL2 00231, VatlyL2 00238, VatlyL2 00241, VatlyL2 00249, VatlyL2 00288, VatlyL2 00299, VatlyL2 00328, VatlyL2 00336
Tổng số bản: 111
Số bản rỗi: 19 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. T. 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. T. 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập vật lý đại cương : Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình thuỷ, giao thông vận tải. T. 2, Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ; Lê Văn Nghĩa,...[Chủ biên ]
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận