Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Tạ, Văn Đĩnh
Bài tập toán cao cấp. T. 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
H. : Giáo dục, 1999
500tr. ; 19cm
Call Number: 515 BAI(3) 1999
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng mượn Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:TOANB3 00937, TOANB3 00940, TOANB3 00953, TOANB3 00972, TOANB3 00978, TOANB3 00980, TOANB3 00982, TOANB3 00987, TOANB3 00992, TOANB3 01024, TOANB3 01026, TOANB3 01031, TOANB3 01035, TOANB3 01088, TOANB3 01095, TOANB3 01131, TOANB3 01133, TOANB3 01160, TOANB3 01198, TOANB3 01201-2, TOANB3 01250, TOANB3 01262, TOANB3 01289, TOANB3 01292, TOANB3 01301, TOANB3 01303, TOANB3 01309, TOANB3 01328, TOANB3 01365, TOANB3 01376, TOANB3 01401, TOANB3 01429, TOANB3 01446, TOANB3 01472, TOANB3 01474, TOANB3 01482, TOANB3 01489, TOANB3 01495, TOANB3 01501, TOANB3 01503, TOANB3 01507, TOANB3 01516-7, TOANB3 01527, TOANB3 01538, TOANB3 01556, TOANB3 01566, TOANB3 01569, TOANB3 01571, TOANB3 01580-1, TOANB3 01588, TOANB3 01634, TOANB3 01641, TOANB3 01644, TOANB3 01670, TOANB3 01689, TOANBT3 00007, TOANBT3 00015, TOANBT3 00017, TOANBT3 00027, TOANBT3 00063, TOANBT3 00076, TOANBT3 00085, TOANBT3 00088, TOANBT3 00090, TOANBT3 00121, TOANBT3 00131, TOANBT3 00157, TOANBT3 00159, TOANBT3 00179, TOANBT3 00182, TOANBT3 00192, TOANBT3 00207, TOANBT3 00210, TOANBT3 00227, TOANBT3 00229, TOANBT3 00241, TOANBT3 00245, TOANBT3 00258, TOANBT3 00263, TOANBT3 00285, TOANBT3 00330, TOANBT3 00338, TOANBT3 00379, TOANBT3 00394, TOANBT3 00400, TOANBT3 00405, TOANBT3 00407, TOANBT3 00418, TOANBT3 00437, TOANBT3 00446, TOANBT3 00449, TOANBT3 00498, TOANBT3 00508, TOANBT3 00522, TOANBT3 00531, TOANBT3 00534, TOANBT3 00548, TOANBT3 00554, TOANBT3 00562, TOANBT3 00567, TOANBT3 00579, TOANBT3 00627-8, TOANBT3 00637, TOANBT3 00649, TOANBT3 00660, TOANBT3 00687-8, TOANBT3 00690, TOANBT3 00716, TOANBT3 00724, TOANBT3 00726, TOANBT3 00749, TOANBT3 00771, TOANBT3 00814, TOANBT3 00849, TOANBT3 00859, TOANBT3 00880, TOANBT3 00882-3, TOANBT3 00889, TOANBT3 00908, TOANBT3 00915, TOANBT3 00925, TOANBT3 00927
Tổng số bản: 128
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Toán học cao cấp. T. 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên
Bài tập toán cao cấp. T. 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. T. 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận