Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Đỗ Sanh
Cơ học. Tập 2, Động lực học / Đỗ Sanh
H. : Giáo dục, 1998
168 tr. ; 20 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 03126-30, PD/VV 03366
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:CohocL2 00010, CohocL2 00013, CohocL2 00018, CohocL2 00023, CohocL2 00027, CohocL2 00032, CohocL2 00042, CohocL2 00044, CohocL2 00054-6, CohocL2 00060, CohocL2 00066, CohocL2 00068, CohocL2 00070-1, CohocL2 00076-8, CohocL2 00081, CohocL2 00090, CohocL2 00097-8, CohocL2 00102, CohocL2 00109, CohocL2 00113, CohocL2 00118, CohocL2 00122, CohocL2 00127-8, CohocL2 00131-2, CohocL2 00137, CohocL2 00143, CohocL2 00148, CohocL2 00153, CohocL2 00155, CohocL2 00157, CohocL2 00159, CohocL2 00168, CohocL2 00171, CohocL2 00173, CohocL2 00183, CohocL2 00186, CohocL2 00188, CohocL2 00190, CohocL2 00193, CohocL2 00195, CohocL2 00199, CohocL2 00205, CohocL2 00207, CohocL2 00218, CohocL2 00220-2, CohocL2 00225, CohocL2 00229, CohocL2 00232, CohocL2 00235, CohocL2 00244, CohocL2 00247-8, CohocL2 00251, CohocL2 00253, CohocL2 00256, CohocL2 00259-60, CohocL2 00262-3, CohocL2 00267, CohocL2 00275, CohocL2 00281-3, CohocL2 00286, CohocL2 00289, CohocL2 00299, CohocL2 00305, CohocL2 00307, CohocL2 00316, CohocL2 00318-20, CohocL2 00322, CohocL2 00325, CohocL2 00328, CohocL2 00337-9, CohocL2 00342, CohocL2 00347, CohocL2 00349-50, CohocL2 00352-3, CohocL2 00357-8, CohocL2 00365, CohocL2 00367, CohocL2 00371, CohocL2 00376, CohocL2 00378, CohocL2 00399-401, CohocL2 00410-1, CohocL2 00416, CohocL2 00424, CohocL2 00426, CohocL2 00428, CohocL2 00430, CohocL2 00438, CohocL2 00440, CohocL2 00449, CohocL2 00455, CohocL2 00459, CohocL2 00465, CohocL2 00479, CohocL2 00482, CohocL2 00484, CohocL2 00486, CohocL2 00505, CohocL2 00513, CohocL2 00517, CohocL2 00523, CohocL2 00525, CohocL2 00529-30, CohocL2 00539, CohocL2 00541, CohocL2 00552-3, CohocL2 00557, CohocL2 00571-2, CohocL2 00574-9, CohocL2 00583, CohocL2 00587, CohocL2 00598-9, CohocL2 00605-6, CohocL2 00608-10, CohocL2 00612, CohocL2 00621, CohocL2 00623-4, COLT2 00638, COLT2 00642, COLT2 00644, COLT2 00647, COLT2 00652, COLT2 00657, COLT2 00662-6, COLT2 00670, COLT2 00672, COLT2 00676, COLT2 00683, COLT2 00697, COLT2 00702, COLT2 00705, COLT2 00707-8, COLT2 00711, COLT2 00714, COLT2 00721, COLT2 00725, COLT2 00735, COLT2 00742, COLT2 00745, COLT2 00747, COLT2 00754-6, COLT2 00760, COLT2 00762, COLT2 00764-8, COLT2 00776, COLT2 00786-7, COLT2 00789, COLT2 00791, COLT2 00793, COLT2 00797-9, COLT2 00805, COLT2 00807, COLT2 00810, COLT2 00816, COLT2 00824, COLT2 00827
Tổng số bản: 482
Số bản rỗi: 430 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập cơ học. Tập 2, Động lực học / Chủ biên Lê Doãn Hồng; Đỗ Sanh
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận