Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn, Bá Đường
Sức bền vật liệu / Nguyễn Bá Đường, Hoàng Văn Thuỷ, Đỗ Thị Nhung, ..
H. : Xây dựng, 2002
373tr. ; 27cm
Call Number: 620.1 SƯC 2002
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Vt 00534-5
Lib-Vimaru: Phòng mượn Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SBVL 00001-20, SBVL 00022-94, SBVL 00096, SBVL 00104-212, SBVL 00214-78, SBVL 00280-314, SBVL 00316-85, SBVL 00387-436, SBVL 00438-569, SBVL 00571-607, SBVL 00609-46, SBVL 00648-54, SBVL 00656-71, SBVL 00673-97, SBVL 00700-21, SBVL 00723-808, SBVL 00810-96, SBVL 00898-953
Tổng số bản: 937
Số bản rỗi: 849 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. T. 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. T. 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận