Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Từ điển Trái nghĩa - Đồng nghĩa Việt Nam: Phần 1
Tác giả: Dương Kỳ Đức(chủ biên)
Từ khóa/ Chủ đề: Từ điển
Từ đồng nghĩa
Từ trái nghĩa
Tóm tắt: Khác với từ điển trái nghĩa đơn thuần, ebook "Từ điển Trái nghĩa - Đồng nghĩa Việt Nam" thu thập những từ nào vừa có quan hệ trái nghĩa với từ này, đồng thời vừa có quan niệm trái nghĩa với những từ khác. Các từ này được liệt kê theo vần chữ cái tiếng Việt. Phần 1 sau đây bắt đầu từ vần A đến vần Đ.
Nhà xuất bản: Giáo dục
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1994
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 206 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/12/2016 Điểm bình chọn:
1.0
Chuyên đề: