Viện Đào tạo Quốc tế - Tài liệu

 

Tìm thấy 17 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Communicaton of innovations: A cross-cultural
      Communicaton of innovations: A cross-cultural

Tác giả: E.M. Rogers, F.F. Shoemaker
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 459.03 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Development of the international trade in term of incoterms 2010 rules
      Development of the international trade in term of incoterms 2010 rules

Tác giả: Annals of Dunarea de Jos University of Galati Fascicle
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 259.28 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mc Quail's Mass communication theory: An Introduction
      Mc Quail's Mass communication theory: An Introduction

Tác giả: D. Mc Quail
Nhà xuất bản: Sage Publication
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.93 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Australian trade commission:Annual report 2014 - 2015
      Australian trade commission:Annual report 2014 - 2015

Tác giả:
Nhà xuất bản: Business & professional publishing, Australia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.65 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An overview of international investment: World investment report 2015
      An overview of international investment: World investment report 2015

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Warehouse and Distribution Science: Release 0.96
      Warehouse and Distribution Science: Release 0.96

Tác giả: John J. Bartholdi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Economics Development
      Economics Development

Tác giả: Micheal P. Todaro
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Shipping and Logistics Management
      Shipping and Logistics Management

Tác giả: Y.H.V. Lun
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Management
      Management

Tác giả: Stephen P. Robbins
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 50.28 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of Marketing
      Principles of Marketing

Tác giả: Philip Cotler
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of International Law
      Handbook of International Law

Tác giả: Anthony Aust
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Economic Geogography: A Contemporary Introduction
      Economic Geogography: A Contemporary Introduction

Tác giả: Neil M. Coe
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 29.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Discovering Computers Fundamentals
      Discovering Computers Fundamentals

Tác giả: Gary B. Shelly
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 64.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Calculus and its Applications
      Calculus and its Applications

Tác giả: M. Bittinger, et al.,
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.61 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Book Logistics Management and Strategy Competing Through the Supply Chain
      Book Logistics Management and Strategy Competing Through the Supply Chain

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English for Maritime Studies
      English for Maritime Studies

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.06 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Global Leadership Practice and Development Revisited
      Global Leadership Practice and Development Revisited

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: