Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lều, Thọ Trình
Cơ học kết cấu. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
324 tr. ; 24 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 02805-7, PD/VT 03721
Lib-Vimaru: Phòng mượn Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:CHKC2 00122, CHKC2 00132, CHKC2 00135-6, CHKC2 00141-3, CHKC2 00145, CHKC2 00148-9, CHKC2 00152, CHKC2 00157, CHKC2 00162-3, CHKC2 00167-8, CHKC2 00171, CHKC2 00173, CHKC2 00175-6, CHKC2 00183-4, CHKC2 00189-90, CHKC2 00200-19
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 05168-73
Tổng số bản: 54
Số bản rỗi: 38 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. T. 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng
Sức bền vật liệu / Nguyễn Bá Đường, Hoàng Văn Thuỷ, Đỗ Thị Nhung, ..
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận